EMMA - PHẦN MỀM QUAN TRẮC DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Phần mềm EMMA v2.6 được cung cấp cho các nhà máy, Sở TNMT, Bộ TNMT cũng như các đơn vị có nhu cầu giám sátvà theo dõi hoạt động của các trạm quan trắc nước, khí thải tự động
LIMS - Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm
Phần mềm LIMS by HarmonyEV được xây dựng nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện nhưng đơn giản cho người sử dụng đối với hoạt động quản lý phòng thí nghiệm. Phần mềm cho phép quản lý từ hoạt động mở hợp đồng, tiếp nhận các yêu cầu phần tích, bảo quản mẫu phân tích, tự động hoá việc thực hiện phân tích, xuất bảo cáo cũng như quản lý toàn bộ các đầu công việc và lịch trình của một phòng thí nghiệm
OnSite - Phần mềm quan trắc hiện trường
Phần mềm OnSite by HarmonyEV cung cấp giải pháp thu thập thông tin và mẫu môi trường khi thực hiện công tác thực địa tại hiện trường. Phần mềm OnSite cho phép người sử dụng đơn giản hoá công việc đo nhanh, thu thập mẫu tại hiện trường và tính toán sẵn các chỉ số môi trường như AQI, WQI một cách tự động
JSEAM - Phần mềm Quản lý an toàn lao động
Phiên bản 1.0 của phần mềm Quản lý an toàn lao động (JSEAM) được xây dựng phục vụ cho các đơn vị làm sản xuất nhằm xác định các rủi ro trong an toàn lao động và phòng ngừa, đánh giá các rủi ro này. Phần mềm cho phép định nghĩa các rủi ro có thể gặp phải đối với một hay nhiều công việc, đánh giá và lựa chọn các hình thức để kiểm soát rủi ro, xuất ra thành các yêu cầu công việc và giám sát các hoạt động phục vụ quản lý an toàn lao động này
EMMA - PHẦN MỀM QUAN TRẮC DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Phần mềm EMMA v2.6 được cung cấp cho các nhà máy, đơn vị có nhu cầu giám sát các trạm quan trắc nước, khí thải tự động
THIẾT BỊ & PHẦN CỨNG RFID
RFID - Radio Frequency Identification là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến.